73 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් පලුගස්වැව ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය තුළ කාර්යාල නිලධාරින් හා ප්රදේශයේ මහජනතාව සම්බන්ධ වී නිදහස් දින සැමරුම් අවස්ථාවන් හා ඊට සමගාමීව රුක් රෝපණ වැඩසටහන් කිහිපයක් ග්රාම නිලධාරි වසම් කිහිපයක ක්රියාත්මක විය

144537413 859226567985318 2811641016087671318 o1

 

145415767 859226617985313 5312267022865705234 o

 

145415767 859226617985313 5312267022865705234 o

News & Events

07
Feb2021
73th Independence Day Celebration

73th Independence Day Celebration

73 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන්...

07
Feb2021
හබරණ ඉඩම් කච්චේරි

හබරණ ඉඩම් කච්චේරි

හබරණ ඉඩම් කච්චේරි  

Scroll To Top