ආගමික කටයුතුවලට මුල් තැන ලබාදෙමින් අපගේ කාර්යමණ්ඩලයේ සියලුම නිලධාරීන් නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භ කිරීම

133725612 840317059876269 7979746899863983982 o134082668 840317089876266 5727545423629747223 n133554924 840317186542923 985736283612274003 n

News & Events

07
Feb2021
73th Independence Day Celebration

73th Independence Day Celebration

73 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන්...

07
Feb2021
හබරණ ඉඩම් කච්චේරි

හබරණ ඉඩම් කච්චේරි

හබරණ ඉඩම් කච්චේරි  

Scroll To Top